Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Bilgi Nedir

Sponsorlu Bağlantılarx
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Bilgi Nedir

» insan aklinin erebilecegi olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
» öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
» insan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malûmat, vukuf
» genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat
» bilim
» (bilişimde) kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttigi anlam

Kaç türlü bilgi vardır

(İsimlerini yazınız)
Bilgi obje ile suje arasındaki akt’tır. 6 değişik bilgi türü vardır bunlar: Günlük bilgi, teknik bilgi, felsefi bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi, dini bilgidir.

Bilimsel bilgi ve felsefi bilginin özellikleri nelerdir

Bilimsel bilgi: Nesneldir. Eleştireldir. Deney ve gözleme dayalıdır. Değişebilirliği vardır. Kesinlik ve bitmişlik içerir. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür.
Felsefi bilgi: Özneldir. Kesinlik yoktur, sorgulayıcı bir bilgi türüdür. Konuları bir bütün olarak inceler. Sistemli ve tutarlı bir bilgi türüdür. Akıl yürütmeye dayalıdır. Eleştirici ve esnektir. Evrenseldir.

Bilgi Hakkında Soru Cevap

1) Bilgi nasıl oluşur?
Bilgi kavrama ve çıkarım yapma sonucunda oluşur.

2) Neden birden fazla bilgi türü vardır?
Doğal, sosyal hayat ve insan çok yönlü varlıktır. Bu varlıkların her yönden açıklanması, doğru bilgi elde edilmesi için birden fazla bilgi türüne ihtiyaç vardır.

3) Günlük bilgi nasıl bilgidir?
Günlük bilgi düzensiz bilgidir. Sistemli ve bilimsel değildir. Bununla birlikte günlük bilgilerden her zaman yararlanılabilir.

4) Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu neye dayanır ve neyi kolaylaştırır?
Empirik bilginin geçerliliği ve doğruluğu kişisel tecrübeye dayanır ve günlük hayatı kolaylaştırır.

5) Teknik ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır?
Tekniğin ilerlemesi bilimi ilerlettiği gibi bilimin ilerlemesinde tekniği ilerletir.

6) Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?
Sanatçı terimlerin yanında sesi, rengi ve maddenin çeşitli şekillerini de kullanır, özeldir.

7) Bilimsel bilginin özeliklerini belirtiniz.
* Nesneldir. Bilimsel bilgi tutarlıdır.
* Aklın ve akıl ilkelerinin ürünüdür.
* Yöntemli bir bilgidir.

8) Formel bilimler nedir?
Düşüncenin biçimi ve tutarlılığı ile ilgilenen mantık ve matematik gibi bilimlere formel bilimler denir.

9) Doğa bilimleri nedir?
Doğadaki olayları konu alan fizik, kimya, jeoloji, astronomi ve biyoloji gibi birimlere denir.

10) Doğa kanunları nasıl elde edilir?
Doğa bilimleri önce doğadaki çok karmaşık olayları deney ve gözlemle inceler, sonra tümevarım yoluyla çıkarımlar yaparak genel geçerli doğa kanununu elde eder.
Bilgi Resimleri

 • 1
  Bilgi Türleri Nelerdir 3 yıl önce

  Bilgi Türleri Nelerdir

Bilgi Sunumları

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Bilgi nedir sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  “Bilgi”KavramıylaAnlaşılanşey Nedir?

  2. Sayfa
  Bilgi edinme insanın en temel güdülerinden birisidir.İnsan bu özelliği sayesinde diğer canlılardan ayrılır.İnsan yalnızca varlığın sürdürebilme gereksinimiyle yaşamaz.İnsanın bilme merakıyla varlıklara yönelme gereksinimi de vardır.

  3. Sayfa
  Felsefeye konu olan bilgi sözcüğü akla dayanan bir soyutlama ve kavram oluşturmanın ürünüdür.Doğuştan gelen iç güdüsel davranışlar, refleksler felsefe tarafından bilgi sayılmamaktadır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  Süje + obje bilgiSüje , bilinen varlık olarak insandır ve bilginin öznesidir.Obje , bilinen varlık olarak var olan şey ve bilginin nesnesidir.Bilgi aktı , bilinç eylemi.

  6. Sayfa
  “Şu nesne kalemdir.”Suje algılama Obje = BİLGİBilen Bilgi aktı Bilinen Ürün

  7. Sayfa
  Gündelik bilgiBİLGİTÜRLERİTeknik bilgiFelsefi bilgiBilimsel bilgiSanat bilgisiDinsel bilgistyle.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  GÜNDELİK BİLGİ(AMPİRİK BİLGİ)Günlük yaşamda kişisel deneyimler sonucunda elde edilen bilgilerdir.

  9. Sayfa
  Sistemli bir araştırma yöntemiyle elde edilmemiştir.Bireyin yaşamını kolaylaştırır.Özneldir (subjektiftir)Genel-Geçer değildir.Tek tek olaylar için doğrulanabilir.Duyu ve algı alanına ilişkindir.Şifalı bitkiler

  10. Sayfa
  DİNİ BİLGİDinsel bilgi inanma gereksinimi sonucuoluşmuş insanı ve doğayı doğaüstü güçleredayalı olarak açıklayan bilgidir.

  11. Sayfa
  İnsanı ruhsal açıdan rahatlama ve toplumsal yaşamı düzenleme amacı taşır.Vahye dayalı olduğu için inancı gerektirir.Eleştiriye kapalı yani dogmatiktir.Ayin ve ibadet kurallarını içerir.

  12. Sayfa
  TEKNİK BİLGİDoğada var olan nesnelerin yaşamda fayda sağlayanaraçlara dönüştürülmesiyle oluşturulmuş bilgilerdir.Gündelik bilgiye dayalı teknik bilgiBilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi

  13. Sayfa
  İnsan yaşamını kolaylaştırır.Doğaya egemen olmayı sağlar.Günümüzde bilimle etkileşim içindedir.Kullanılış amacına göre sonuçları olumlu veya olumsuz olabilir.

  14. Sayfa
  www.ismailbilgin.comSANAT BİLGİSİSanatçının duygu ve hayal gücünü kullanarak gerçekliği simgelerle anlatması, güzelliği yaratmasıdır.

  15. Sayfa
  www.ismailbilgin.comÖzneldir.Yaratıcı düş gücüne dayanır.Belirli bir yönteme bağlı değildir.Evrenseldir.Sanatçının kullandığı malzemeye göre şekillenir.

  16. Sayfa
  www.ismailbilgin.com

  17. Sayfa
  www.ismailbilgin.comBİLİMSEL BİLGİ Belirli yöntemler kullanarak doğada vetoplumda var olan olayları betimlemeyi,olgular arası ilişkileri açıklamayı amaçlayansistemli bir bilgi türüdür.

  18. Sayfa
  www.ismailbilgin.comEvrenseldir.Tüm insanlığa aittir.Birikimli olarak ilerler.Geçmişte ortaya konulan bilgilere yeni bilgiler katılarak ilerler.Genelleyicidir.Aynı türden olayları açıklamaya yöneliktir.

  19. Sayfa
  www.ismailbilgin.comSistemlidir.Kesindir. Belirli yöntemlerle doğruluğu kanıtlanır.Determinist bir yaklaşımın ürünüdür. Olaylar rastlantısallıkla değil, neden-sonuç bağıyla kurulur.

  20. Sayfa
  www.ismailbilgin.comDoğa bilimleri-Fizik-Kimya-BiyolojiFormel bilimler-Mantık-Matematik İnsan bilimleri-Sosyoloji-Tarih-SiyasetBİLİM TÜRLERİPsikoloji

  21. Sayfa
  www.ismailbilgin.comDoğa bilimlerin özellikleri nelerdir?Doğada yer alan yani somut olarak gerçekleşen olaylar konu edinilir.Olgusal oluşumlar neden-sonuç ilişkisiyle açıklanır.Tümevarım yöntemi kullanılır.Öngörüseldir.

  22. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFormel bilimlerin özellikleri nelerdir?Somut olmayan yalnızca düşüncede yer alan ideal objeler konu edinilir.Tümdengelim yöntemiyle sonuca gidilir.Bilginin içeriğinden çok biçimsel doğruluğuyla ilgilidir.

  23. Sayfa
  www.ismailbilgin.comİnsan bilimlerin özellikleri nelerdir?İnsanın tarihsel ve toplumsal süreçte ortaya koydukları konu edinilir.Konusuna göre çeşitli yöntemler ve teknikler kullanılır, belgelere bulgulara dayanır.Olaylara nesnel olarak yaklaşılsa da açıklamaları büyük ölçüde olasılıklıdır.

  24. Sayfa
  www.ismailbilgin.com

  25. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFELSEFİ BİLGİ Evrene, insana ve yaşama ilişkin sistemli düşünme sonucu oluşmuş tümel bir bilgidir.

  26. Sayfa
  www.ismailbilgin.comEleştireldir.Var olanla yetinmeyen bir bilgidir.Özneldir (subjektiftir).Bilgiyi üretenin bakış açısını yansıtır.Akıl ve mantık ilkelerine dayanır.Kendi içinde çelişki barındıran görüşler barındırmaz.Sistemlidir.Görüşler karşılıklı olarak birbirini tamamlayan bir düzenlilik içerir.

  27. Sayfa
  www.ismailbilgin.com Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri sorar: -Bir insanin akil hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?Doktor: Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz. Bir kaşık, bir fincan, ve bir kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz. Siz NE yapardınız? Adam: OOO ! Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova" kaşık ve fincandan büyük. Hayır, der doktor. Normal bir insan küvetin tıpasını çeker....DERS:Sadece bize sunulanlar dışında çözüm bulmaktır akıl.BİR FIKRAAKIL NEDİR?

  28. Sayfa
  www.ismailbilgin.comTümeldir.Var olan her şeyi bir bütün olarak değerlendirme amacı taşır.İçedönük bir düşünüşün ürünüdür. İnsan bilincinin kendi etkinliğini sorgular.Olgusal ve deneysel değildir. Kavramsaldır.Evrenseldir.Üretilen bilgi herkesindir.Bir ulusa mal edilemez.İnsanlığın kullanımına açıktır.

Bilgi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Bilgi Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Bilgi Nedir?
  İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Bilgi Türleri Nelerdir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin